ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN van Seafood World B.V. met kamer van hoophandel inschrijfnummer: 69286205, gevestigd te (8321 WN) Urk aan de Abbert 20;

Artikel 1 – Algemeen:

1.1 Deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten en/of overeenkomsten tussen SEAFOOD WORLD B.V. en Afnemers, strekkende tot verkoop en levering van producten en/of het verrichten van diensten en de uitvoering daarvan. Afwijkingen van of wijzigingen in deze Voorwaarden dienen door SEAFOOD WORLD B.V. schriftelijk te worden bevestigd en gelden slechts voor de betreffende offerte/opdracht/overeenkomst.

1.2 Onder “Afnemer” wordt hieronder verstaan, iedere (rechts)persoon aan wie door SEAFOOD WORLD B.V. leveringen van producten en/of diensten worden verricht, met inbegrip van diens vertegenwoordigers, gemachtigden, rechtverkrijgenden en erfgenamen.

1.3 Eventuele door Afnemer gehanteerde algemene voorwaarden zijn voor SEAFOOD WORLD B.V. niet verbindend, tenzij SEAFOOD WORLD B.V. zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard.

1.4 Indien SEAFOOD WORLD B.V. schriftelijk akkoord is gegaan met de toepasselijkheid van een of meer afwijkende voorwaarden, blijven deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden voor het overige onverminderd van kracht.

Artikel 2 – Overeenkomsten en wijzigingen:

2.1 Een door Afnemer geplaatste opdracht zal door SEAFOOD WORLD B.V. als onherroepelijk aanbod worden beschouwd.

2.2 SEAFOOD WORLD B.V. is jegens Afnemer aan een bij SEAFOOD WORLD B.V. geplaatste opdracht uitsluitend gebonden indien en zodra die opdracht door SEAFOOD WORLD B.V. binnen vijf (5) werkdagen, na ontvangst van de opdracht tot levering, schriftelijk wordt bevestigd, dan wel indien SEAFOOD WORLD B.V. met de uitvoering van die opdracht is aangevangen. SEAFOOD WORLD B.V. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor bij genoemde bevestiging de leverdatum nader te bepalen.

2.3 Door Afnemer na het plaatsen van een opdracht verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door Afnemer tijdig en schriftelijk aan SEAFOOD WORLD B.V. ter kennis worden gebracht. Bij mondelinge of per telefoon opgegeven opdrachten en/of wijzigingen in de uitvoering daarvan, draagt Afnemer het risico met betrekking van de al dan niet (juiste) tenuitvoerlegging daarvan.

2.4 Wijzigingen in een door Afnemer geplaatste opdracht, van welke aard ook, die hogere kosten meebrengen dan waarop bij de oorspronkelijke door SEAFOOD WORLD B.V. verstrekte prijsopgave kon worden gerekend, komen voor rekening van Afnemer. Indien dergelijke wijzigingen vermindering van kosten tot gevolg hebben, dan kan Afnemer daaraan geen enkel recht ontlenen met betrekking tot vermindering van de afnameprijs. SEAFOOD WORLD B.V. kan evenwel naar eigen inzicht besluiten dat deze wijzigingen betaling van een lagere afnameprijs tot gevolg hebben.

2.5 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben dat vóór de veranderingen aangegeven levertijd door SEAFOOD WORLD B.V. wordt overschreden. Daarop kan ten nadele van SEAFOOD WORLD B.V. geen beroep worden gedaan.

2.6 Opdrachten, orderbevestigingen of andere correspondentie via e-mail en/of een ondertekende fax wordt door partijen aanvaard als rechtens bindende correspondentie.

Artikel 3 – Offertes en prijsopgaven:

3.1 Alle offertes van SEAFOOD WORLD B.V. zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld. Indien Afnemer het in de offerte opgenomen vrijblijvende aanbod aanvaardt, is SEAFOOD WORLD B.V. gerechtigd het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de acceptatie te herroepen.

3.2 Omschrijvingen en prijzen in offertes worden onder voorbehoud gegeven en gelden slechts bij benadering. Afnemer kan aan eventuele fouten in een offerte geen enkel recht ontlenen.

3.3 De offertes van SEAFOOD WORLD B.V. worden gegeven op basis van door Afnemer verstrekte gegevens en specificaties. Offertes zijn gebaseerd op productie en levering binnen normale termijnen en onder normale omstandigheden.

3.4 Alle prijzen worden vermeld in EURO, tenzij uitdrukkelijk een andere valuta is opgenomen. Indien een andere valuta wordt gehanteerd wordt deze gerelateerd aan de EURO tegen de dan geldende dagkoers. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

3.5 SEAFOOD WORLD B.V. is gerechtigd de overeengekomen prijs te wijzigen indien gewijzigde marktprijzen en/of prijsverhogingen door toeleveranciers dan wel andere ontwikkelingen, zoals wijziging van grondstof-, materiaal- en arbeidskosten, overheidsmaatregelen, valutakoersen, belastingen, rechten, heffingen etc., daartoe aanleiding geven. SEAFOOD WORLD B.V. zal Afnemer van een eventuele prijsverhoging zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen. Wanneer de prijsverhoging plaatsvindt binnen drie (3) maanden na het sluiten van een overeenkomst en meer dan tien (10) % van de oorspronkelijke prijs bedraagt, heeft Afnemer het recht om binnen tien (10) dagen na verzending van de in de vorige zin bedoelde schriftelijke mededeling schriftelijk de ontbinding van de overeenkomst in te roepen, bij gebreke waarvan hij geacht wordt met de prijsverhoging in te stemmen.

Artikel 4 – Levering:

4.1 Onverminderd artikel 2.2 wordt de leverdatum door SEAFOOD WORLD B.V. en Afnemer gezamenlijk vastgesteld. Indien SEAFOOD WORLD B.V. een leveringstermijn opgeeft, zal deze slechts gelden bij benadering en niet als een garantie.

4.2 SEAFOOD WORLD B.V. raakt niet in verzuim door de enkele overschrijding van de leveringstermijn. Indien vertraging ontstaat, om welke reden dan ook, dan wordt de leveringstijd voor de duur van die vertraging verlengd.

4.3 Tenzij schriftelijk – bijvoorbeeld in de orderbevestiging van SEAFOOD WORLD B.V. – anders overeengekomen en niet tegenstaande het bepaalde in artikel 7 van deze Voorwaarden, worden producten als in juridische zin aan Afnemer geleverd beschouwd vanaf het moment dat deze bij SEAFOOD WORLD B.V. voor verzending of transport gereed staan en Afnemer daarvan schriftelijk op de hoogte is gesteld (Ex-works, IncoTerms 2020).

4.4 Transport van de producten geschiedt voor rekening en risico van Afnemer, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Afnemer is verplicht om op de aangekondigde dag de producten in ontvangst te nemen. Bij niet nakoming van deze verplichting zal SEAFOOD WORLD B.V. de producten in haar magazijn of elders (doen) opslaan voor risico van Afnemer. De aan een dergelijke opslag verbonden kosten en mogelijk kwaliteitsverlies van de producten zijn voor rekening en risico van Afnemer.

4.5 Indien de opgeslagen producten met inachtneming van de houdbaarheid van de producten niet tijdig door Afnemer worden afgenomen is SEAFOOD WORLD B.V. de producten weer in de verkoop te nemen. De kosten en de schade door mogelijke prijsverschillen komen voor rekening van Afnemer.

4.6 SEAFOOD WORLD B.V. is gerechtigd producten in gedeelten te leveren. Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van producten van een samengestelde order, kan afzonderlijk worden gefactureerd. In een dergelijk geval dient betaling plaats te vinden overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 van deze Voorwaarden.

Artikel 5 – Betaling:

5.1 Betaling van het overeengekomen bedrag door Afnemer dient te geschieden door middel van contante betaling bij levering dan wel middels overboeking aan SEAFOOD WORLD B.V. binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen en bevestigd in de opdrachtbevestiging als vermeld onder artikel 2.2.

5.2 Afnemer doet hierbij afstand van zijn verrekenings- en opschortingsrechten.

5.3 SEAFOOD WORLD B.V. draagt zorg voor tijdige facturering. Deelfacturering is te allen tijde mogelijk, tenzij zulks schriftelijk is uitgesloten.

5.4 In geval van overschrijding van de in artikel 5.1 van deze Voorwaarden genoemde termijn van 14 dagen, is Afnemer – onverminderd de overige rechten van SEAFOOD WORLD B.V. op basis van 15% van de verschuldigde hoofdsom met een maximum van € 6.775,00, vanaf de dag dat de betalingstermijn is overschreden tot aan het tijdstip van de algehele voldoening van het factuurbedrag. SEAFOOD WORLD B.V. is gerechtigd valutakoersverlies vanaf de dag dat de betalingstermijn is overschreden tot aan het tijdstip van de algehele voldoening van het factuurbedrag bij Afnemer in rekening te brengen. SEAFOOD WORLD B.V. zal alsdan gerechtigd zijn onmiddellijke voldoening van alle nog niet betaalde facturen te eisen en verdere leveringen op te schorten tot het moment waarop het gehele factuurbedrag is betaald, dan wel daarvoor genoegzame zekerheid is gesteld.

5.5 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, die SEAFOOD WORLD B.V. maakt als gevolg van het niet-nakomen door Afnemer van diens betalingsverplichtingen, komen voor rekening van Afnemer en bedragen 15% van de verschuldigde achterstallige facturen. Ten behoeve van de te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten is Afnemer reeds direct na het niet-nakomen een bedrag gelijk aan 15% van de factuurwaarde verschuldigd, dan wel de – indien hoger – tot op dat moment werkelijk gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten.

5.6 Door Afnemer verrichte betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde kosten en verschenen renten en vervolgens ter afdoening van de oudste opeisbare factuur, ook al vermeldt Afnemer dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

5.7 Indien een factuur na het verstrijken van de standaard betalingstermijn van 14 dagen niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is SEAFOOD WORLD B.V. aan de afnemer een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 1,5% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.

Artikel 6 – Verpakking en emballage:

6.1 SEAFOOD WORLD B.V. draagt zorg voor verpakking en etikettering van de te leveren producten conform de normen die gangbaar zijn binnen de branche.

6.2 Afnemer draagt zelf de verantwoording voor de opslag, c.q. verwerking van lege/gebruikte verpakkingsmaterialen conform de daarvoor geldende wettelijke bepalingen.

6.3 De door SEAFOOD WORLD B.V. ten behoeve van de verpakking en verzending beschikbaar gestelde pallets, kratten etc., al dan niet tegen statiegeld, blijven het onvervreemdbaar eigendom van SEAFOOD WORLD B.V..

6.4 De door SEAFOOD WORLD B.V. eventueel berekende emballage wordt voor de volle prijs gecrediteerd, mits deze in goede staat en binnen twee weken na de datum van de betrokken factuur is geretourneerd.

6.5 SEAFOOD WORLD B.V. is gerechtigd met betrekking tot terugontvangen beschadigde of incomplete verpakkingsmaterialen/emballage, te harer keuze naar redelijkheid en billijkheid de kosten van vervanging, reparatie of completering aan Afnemer in rekening te brengen. Indien SEAFOOD WORLD B.V. voor de emballage statiegeld in rekening heeft gebracht is zij gerechtigd deze kosten in te houden op de te crediteren statiegelden en zonnodig de extra kosten op Afnemer te verhalen.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud:

7.1 Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van SEAFOOD WORLD B.V., totdat alle vorderingen die SEAFOOD WORLD B.V. op Afnemer heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92, lid 2 BW, volledig zijn betaald. Onder “zaken” wordt in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden verstaan: ‘zowel houdbare als bederfelijke zaken’. Onder “houdbare zaken” wordt in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden verstaan: diepgevroren voedselproducten, overige producten met een lange houdbaarheidstermijn en alle producten die geen houdbaarheidstermijn kennen. Onder “bederfelijke zaken” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: verse vis, bevroren vis of overige verse of bevroren producten die door het verstrijken van een korte periode in kwaliteit achteruit (kunnen) gaan.

7.2 Zolang de eigendom van de zaken niet op Afnemer is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. De Afnemer verplicht zich op eerste verzoek van SEAFOOD WORLD B.V. mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de Afnemer uit hoofde van doorlevering van zaken op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.

7.3 Afnemer is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van SEAFOOD WORLD B.V. te bewaren.

7.4 SEAFOOD WORLD B.V. is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd en nog bij de Afnemer aanwezig zijn terug te nemen indien de Afnemer in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. Afnemer zal SEAFOOD WORLD B.V. te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwenter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van SEAFOOD WORLD B.V..

7.5 Voornoemde onder 7.1 t/m 7.4 opgenomen bepalingen laten de overige aan SEAFOOD WORLD B.V. toekomende rechten onverlet.

7.6 Ten aanzien van een in België gevestigde Afnemer geldt in plaats van artikel 7.1 dat in geval van niet-betaling op de vervaldag de verkoop door SEAFOOD WORLD B.V. van rechtswege en zonder aanmaning als nietig zal kunnen worden beschouwd. De zaken blijven eigendom van SEAFOOD WORLD B.V. tot volledige betaling van de prijs. Alle risico’s komen ten laste van Afnemer. Eventueel betaalde voorschotten blijven door SEAFOOD WORLD B.V. verworven ter vergoeding van mogelijke verliezen bij wederverkoop. Artikel 7.2 tot en met 7.5 zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8 – Verplichtingen Afnemer:

8.1 Afnemer zal ervoor zorgen dat SEAFOOD WORLD B.V. tijdig kan beschikken over alle voor het uitvoeren van de overeenkomst benodigde gegevens en relevante specificaties die op de betreffende overeenkomst van toepassing zijn.

8.2 Indien de aanvang of de voortgang van de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd door factoren die aan Afnemer kunnen worden toegerekend, komen de daaruit voor SEAFOOD WORLD B.V. voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van Afnemer.

Artikel 9 – Inschakeling derden:

9.1 SEAFOOD WORLD B.V. is gerechtigd om namens en voor rekening van Afnemer bij de uitvoering van een overeenkomst derden in te schakelen, indien daartoe naar het oordeel van SEAFOOD WORLD B.V. aanleiding bestaat of zulks uit de overeenkomst voortvloeit.

9.2 Afnemer staat garant voor de kwaliteit van de producten en diensten van de door Afnemer ingeschakelde derden.

Artikel 10 – Reclame:

10.1 Afnemer heeft de verplichting direct na ontvangst van geleverde producten grondig te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien de geleverde producten naar het oordeel van Afnemer niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient Afnemer direct na constatering, maar in ieder geval binnen één dag (24 uur) na ontvangst van de producten hiervan aan SEAFOOD WORLD B.V. melding te maken en binnen twee (2) dagen schriftelijk en gemotiveerd bezwaar te maken. Voor het geval de grond van het bezwaar redelijkerwijze niet binnen deze termijn had kunnen worden ontdekt, gelden voornoemde termijnen vanaf het moment dat die grond redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden. Niet tegenstaande het voorgaande zal SEAFOOD WORLD B.V. in geen geval bezwaren accepteren die worden gemaakt na een periode van drie (3) dagen na levering van de producten door SEAFOOD WORLD B.V..

10.2 Een bezwaar van Afnemer ten aanzien van een deel van de geleverde producten biedt geen grond tot bezwaar tegen de gehele levering.

10.3 Indien SEAFOOD WORLD B.V. en Afnemer van mening verschillen over de conformiteit van de producten, zullen zij ernaar streven tot een minnelijke regeling te komen.

Artikel 11 – Retournering van geleverde producten:

11.1 Door SEAFOOD WORLD B.V. aan Afnemer verzonden producten mogen uitsluitend na schriftelijke toestemming van SEAFOOD WORLD B.V. en onder door SEAFOOD WORLD B.V. te stellen voorwaarden aan SEAFOOD WORLD B.V. worden geretourneerd.

11.2 Kosten van retournering van de door SEAFOOD WORLD B.V. aan Afnemer verzonden producten komen ten laste van Afnemer, met uitzondering van kosten van retournering van producten waarvan het SEAFOOD WORLD B.V. is komen vast te staan dat deze producten fouten en/of gebreken bezitten vallende onder de garantie dan wel waarvoor SEAFOOD WORLD B.V. aansprakelijk is.

Artikel 12 – Garantie:

12.1 SEAFOOD WORLD B.V. geeft tot aan de houdbaarheidsdatum zoals vermeld op de labels garantie op de producten die door SEAFOOD WORLD B.V. zijn geleverd. Onder de garantie vallende gebreken zullen door SEAFOOD WORLD B.V. worden weggenomen door vervanging van het gebrekkige product (of het betreffende onderdeel), of door creditering van de koopsom van het betreffende product, een en ander ter keuze van SEAFOOD WORLD B.V..

12.2 SEAFOOD WORLD B.V. is niet gehouden aan enige garantieverplichting uitvoering te geven, indien Afnemer op het moment dat Afnemer een beroep doet op de garantie enige verplichting tegenover SEAFOOD WORLD B.V. niet geheel, niet behoorlijk of niet tijdig is nagekomen.

12.3 ledere garantie vervalt indien Afnemer zelf wijzigingen of bewerkingen met betrekking tot de producten verricht of doet verrichten, indien de producten voor andere dan gebruikelijke bedrijfsdoeleinden worden aangewend, of op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid:

13.1 De aansprakelijkheid van SEAFOOD WORLD B.V. is beperkt tot nakoming van de in artikel 12 van deze Voorwaarden omschreven garantieverplichtingen. Elke verdergaande of andere aansprakelijkheid voor niet-correcte nakoming of andere tekortkoming van SEAFOOD WORLD B.V. dan wel voor schade bij Afnemer of derden, uit welke hoofde ook (behoudens in geval van opzet of grove schuld), is uitdrukkelijk uitgesloten. De aansprakelijkheid van SEAFOOD WORLD B.V. is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar in het desbetreffende geval bereid is uit te keren.

13.2 Afnemer is verplicht SEAFOOD WORLD B.V. te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle aanspraken van, door Afnemer ingeschakelde, derden tot schadevergoeding jegens SEAFOOD WORLD B.V. ter zake van de uitvoering van de overeenkomst, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van SEAFOOD WORLD B.V. Voorts is Afnemer verplicht SEAFOOD WORLD B.V. te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle aanspraken van, door Afnemer ingeschakelde, derden die verband houden met of voortvloeien uit het gebruik van Afnemer van de door SEAFOOD WORLD B.V. geleverde producten of verrichte diensten.

13.3 Eventueel aangesproken werknemers van SEAFOOD WORLD B.V. kunnen op het in dit artikel bepaalde een beroep doen, als waren zij partij bij de overeenkomst tussen SEAFOOD WORLD B.V. en Afnemer.

Artikel 14 – Intellectuele en industriële eigendomsrechten:

14.1 SEAFOOD WORLD B.V. behoudt zich alle intellectuele en industriële eigendomsrechten voor ter zake van door haar uitgebrachte offertes, alsmede ter zake van de door haar vervaardigde of verstrekte tekeningen, programmatuur, beschrijvingen, modellen en dergelijke, alsmede ter zake van de in een en ander besloten liggende of aan een en ander ten grondslag liggende informatie.

14.2 Afnemer staat ervoor in dat het in art. 14.1 bedoelde, behoudens noodzakelijk ter uitvoering van de overeenkomst, niet anders dan met schriftelijke toestemming van SEAFOOD WORLD B.V. wordt verveelvoudigd, openbaar gemaakt, opgeslagen dan wel anderszins gebruikt.

14.3 Alle tekens, logo’s, etiketten en dergelijke, al dan niet beschermd door intellectuele of industriële eigendomsrechten, die zich op, in of aan de door SEAFOOD WORLD B.V. geleverde producten bevinden, mogen door Afnemer niet anders dan met toestemming van SEAFOOD WORLD B.V. worden gewijzigd, uit of van de producten verwijderd, nagebootst of voor andere producten gebruikt.

Artikel 15 – Zekerheidstelling:

15.1 Indien er voor SEAFOOD WORLD B.V. aanleiding bestaat om te vermoeden dat Afnemer zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet zal kunnen nakomen, is Afnemer verplicht om op eerste verzoek van SEAFOOD WORLD B.V. genoegzaam zekerheid te verstrekken voor de volledige nakoming van al zijn verplichtingen ter zake van door SEAFOOD WORLD B.V. uitgevoerde of nog geheel of gedeeltelijk uit te voeren overeenkomsten, op een door SEAFOOD WORLD B.V. aan te geven wijze.

Artikel 16 – Opschorting, ontbinding, overmacht:

16.1 Indien Afnemer op enige wijze jegens SEAFOOD WORLD B.V. tekortschiet in de nakoming van enige verplichting, alsmede in geval van wijziging of intrekking van de kredietlimiet, een aanvraag tot surséance van betaling, verkregen (voorlopige) surséance van betaling, faillissementsaanvraag, -aangifte of -vordering, faillissement, liquidatie of staking van (een gedeelte van) de onderneming van Afnemer, is SEAFOOD WORLD B.V., onverminderd de overige aan haar toekomende rechten en zonder enige verplichting tot schadevergoeding, bevoegd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst:

– de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat betaling van al hetgeen Afnemer aan SEAFOOD WORLD B.V. verschuldigd is voldoende zeker is gesteld; en/of

– al haar eigen eventuele betalingsverplichtingen op te schorten; en/of

– elke overeenkomst met Afnemer geheel of gedeeltelijk te ontbinden;

een en ander onverminderd de plicht van Afnemer tot betaling voor reeds geleverde producten en/of verrichte diensten en onverlet de andere rechten van SEAFOOD WORLD B.V., waaronder die op schadevergoeding.

16.2 In geval van verhindering aan de zijde van SEAFOOD WORLD B.V. tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht, is SEAFOOD WORLD B.V. gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

16.3 Van overmacht is sprake in geval van elke van de wil van SEAFOOD WORLD B.V. onafhankelijke omstandigheid als gevolg waarvan nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk wordt verhinderd, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, brand en iedere andere storing in het bedrijf van SEAFOOD WORLD B.V. of diens toeleveranciers. Van overmacht is eveneens sprake indien een toeleverancier, van wie SEAFOOD WORLD B.V. producten betrekt terzake van de uitvoering van de overeenkomst met Afnemer, in gebreke blijft met tijdelijke en/of deugdelijke levering.

Artikel 17 – Overdracht van rechten en verplichtingen:

17.1 Afnemer mag zijn rechten en/of verplichtingen die uit enige overeenkomst met SEAFOOD WORLD B.V. voortvloeien, niet aan derden overdragen of tot zekerheid laten strekken jegens vorderingen van derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SEAFOOD WORLD B.V.

Artikel 18 – Toepasselijk recht, bevoegde rechter:

18.1 Op deze Voorwaarden, alsmede op alle rechtsverhoudingen tussen SEAFOOD WORLD B.V. en Afnemer, is Nederlands recht van toepassing.

18.2 Voor zover de wet niet dwingend anders voorschrijft, zal in eerste aanleg uitsluitend de Arrondissementsrechtbank te Lelystad bevoegd zijn kennis te nemen van geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van (de uitvoering van) enige overeenkomst tussen SEAFOOD WORLD B.V. en Afnemer alsmede van geschillen omtrent (iedere bepaling uit) deze Voorwaarden, ook voor het verkrijgen van voorlopige voorzieningen.

Artikel 19 – Nederlandse tekst prevaleert:

19.1 In geval van een conflict tussen een vertaling en de Nederlandse versie van deze algemene voorwaarden prevaleert de Nederlandse versie.

Artikel 20 – Depot:

20.1 Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 69286205