Algemene voorwaarden

Van Seafood World, SeaPro en van haar andere ondernemingen, alle hierna zowel afzonderlijk als gezamenlijk aan te duiden met: Seafood,

Artikel 1 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Seafood gedane aanbiedingen en op alle door Seafood aangegane overeenkomsten hoe ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden ook van toepassing op door Seafood aangegane overeenkomsten tot levering van producten en diensten aan afnemers van Seafood.

2. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over “afnemer”, moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die tot Seafood in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met Seafood gesloten en/of te sluiten koopovereenkomst of andersoortige overeenkomst. Met name wordt onder “afnemer” ook verstaan diegene voor wiens rekening en in wiens opdracht of door wiens handeling producten en/of diensten worden geleverd.

3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover Seafood daarmee uitdrukkelijk heeft ingestemd of indien zulks met Seafood schriftelijk is overeengekomen. Indien stilzwijgend of uitdrukkelijk één of meerdere malen van de onderhavige voorwaarden is afgeweken, kan de afnemer daaraan geen rechten ontlenen met betrekking tot daarna tot stand gekomen overeenkomsten.

4. Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt van (levering van) producten, wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

Artikel 2 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

1. De aan Seafood gegeven order geldt als aanbod. Dit aanbod is door Seafood aanvaard, zodra het door Seafood schriftelijk is bevestigd, dan wel Seafood op andere voor de afnemer kenbare wijze aan de feitelijke uitvoering van het aanbod is begonnen.

2. De overeenkomst komt tot stand zodra Seafood het aanbod heeft aanvaard, welke aanvaarding de afnemer bindt. Aanvaarding kan uitdrukkelijk en stilzwijgend geschieden. Stilzwijgende acceptatie wordt geacht te hebben plaats gevonden, indien niet binnen vijf dagen na ontvangst van een order door Seafood schriftelijk aan de afnemer is meegedeeld dat de order niet is geaccepteerd.

3. Elke met Seafood aangegane overeenkomst bevat de ontbindende of opschortende voorwaarde -dit ter keuze van Seafood- dat Seafood van voldoende kredietwaardigheid van de afnemer zal blijken, zulks uitsluitend ter beoordeling van Seafood; Seafood heeft om deze reden het recht om een order van een afnemer te weigeren.

4. Seafood is gerechtigd van de afnemer te vorderen dat hij zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen, zulks met name ook na totstandkoming van de overeenkomst. Indien de door Seafood verlangde zekerheid niet wordt gegeven, kan Seafood de uitvoering van haar verplichtingen opschorten en/of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden, onverminderd eventuele andere rechten zoals die voor Seafood uit het gemene recht voortvloeien.

5. Gegevens betreffende het verkochte zoals eigenschappen, kwaliteit, kleur enz., zomede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen, monsters e.d., door Seafood bij de aanbieding verstrekt, worden naar beste weten en met de grootste zorgvuldigheid verstrekt, maar zullen nimmer als bindend kunnen worden beschouwd.

6. In uitzonderlijke gevallen, zulks ter beoordeling van Seafood, kan door Seafood worden toegestemd in annulering van een order. Deze toestemming zal alsdan schriftelijk dienen te worden gegeven. Bij annulering van een order door de afnemer zullen alle gemaakte kosten, alsmede schaden en interessen aan de afnemer in rekening worden gebracht.

7. Afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door medewerkers van of namens Seafood, binden Seafood alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurders van Seafood uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

8. Seafood behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen/orders te weigeren. Een dergelijke weigering geeft nimmer enig recht op schadevergoeding.

9. Behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Seafood is het de afnemer verboden rechten of verplichtingen uit hoofde van met Seafood gesloten overeenkomsten over te dragen aan derden, waaronder begrepen met afnemer gelieerde vennootschappen.

10. Indien met twee of meerdere afnemers gezamenlijk wordt gecontracteerd, zijn deze ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de door hen gesloten overeenkomst.

11. De afnemer machtigt Seafood om de opdracht door een door Seafood aan te wijzen derde, op een in nader overleg vast te stellen tijdstip te laten uitvoeren. De afnemer gaat akkoord met overdracht door Seafood aan derde(n) van alle rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de door Seafood met de afnemer gesloten overeenkomst(en).

Artikel 3 Prijzen

1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld gelden de prijzen in euro-valuta, exclusief omzetbelasting, op basis van de door Seafood gehanteerde minimum-basishoeveelheden, exclusief kosten van emballage en/of verpakkingen en zijn de transportkosten niet inbegrepen, maar voor rekening van de afnemer.

2. Indien bij de totstandkoming van de overeenkomst niet anders is bepaald, gelden de prijzen en leveringscondities die in de computerbestanden van Seafood zijn opgenomen en zoals deze op de dag van aflevering op de betreffende afnemer van toepassing zijn.

3. De prijzen en aanbiedingen van door Seafood aangeboden producten, welke zijn voorzien van een prijsetiket, zijn vrijblijvend. Bij verschil tussen de etiketprijs en de factuurprijs, is de factuurprijs bindend.

4. De afgeleverde hoeveelheden resp. gewichten worden door Seafood op een afleveringsdocument vermeld. Indien de afnemer daartegen niet binnen uiterlijk 24 uur na ontvangst zijn bezwaar kenbaar heeft gemaakt, wordt de op het afleveringsdocument vermelde hoeveelheid of gewicht geacht het geleverde juist weer te geven.

5. Alle overeengekomen prijzen zijn bindend, tenzij na de aanbieding één van de kostprijsbepalende factoren van het product wijzigt in de periode tussen het tijdstip van aanbieding en het tijdstip van levering en daaruit voortvloeiende prijsverhogingen door Seafood niet of nauwelijks beïnvloedbaar zijn. In zulke gevallen heeft Seafood het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen, ongeacht of de kostprijsverhoging al dan niet voorzienbaar was op het moment van aanbieding, een en ander met inachtneming van terzake geldende wettelijke voorschriften.

6. De afnemer heeft het recht om, indien een in het vorig lid bedoelde prijsverhoging 10% of meer bedraagt de daarop betrekking hebbende overeenkomst zonder kosten te annuleren, evenwel zonder recht op schadevergoeding. Indien de producten reeds zijn afgeleverd, dan zullen deze na annulering zo spoedig mogelijk op kosten van Seafood worden teruggehaald. De afnemer blijft tot het tijdstip dat de producten worden teruggehaald echter volledig aansprakelijk voor kwaliteitsvermindering, beschadiging, diefstal en dergelijke.

Artikel 4 Levering, leveringstermijnen en leveringsrisico

1. Levering geschiedt:
a. door het ter beschikking stellen van het verkochte aan het adres van Seafood, of 1 van haar partners.

b. door aflevering van het verkochte op de locatie waar het bedrijf van de afnemer is gevestigd.

2. Bij ter beschikkingstelling van het verkochte aan het adres van Seafood ten behoeve van afnemer, dient de afnemer, indien hij niet onmiddellijk het gekochte meeneemt, direct na dagtekening van het bericht van Seafood aan afnemer dat het verkochte te zijner beschikking staat, het verkochte af te halen. Indien de afnemer verzuimt het verkochte binnen voormelde termijn af te halen, is Sligro gerechtigd de verkochte producten aan de afnemer in rekening te brengen.

3. Bij levering van het verkochte op het adres van de afnemer, zullen de door Seafood opgegeven leveringstermijnen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. De door Seafood opgegeven leveringstermijnen gaan in op het moment waarop de overeenkomst tot stand is gekomen en alle voor de uitvoering van de order benodigde gegevens in het bezit van Seafood zijn. Vertraging in de aflevering zal voor de koper geen aanleiding kunnen zijn voor ontbinding van de overeenkomst, tenzij door Seafood ten dezen de grenzen van de redelijkheid zijn overschreden. Levertijden kunnen worden verlengd en/of opgegeven orders kunnen worden opgeschort met de tijd, gedurende welke de afnemer enig verschuldigd of opeisbaar geworden bedrag aan Seafood onbetaald heeft gelaten.

4. Bij aflevering van de producten op het adres van de afnemer, wordt de wijze van transport door Seafood bepaald. De afnemer dient de producten onmiddellijk af te nemen. De afnemer is verplicht zorg te dragen voor een voldoende en goed bereikbare laad- en losplaats en een zo kort mogelijke wachttijd te bevorderen. Het op enigerlei wijze vervoeren of verplaatsen van de producten binnen de bedrijfsruimten of op het terrein van de afnemer is nimmer inbegrepen.

5. De aflevering van bestelde producten in gedeelten is toegestaan. Seafood is gerechtigd de reeds geleverde producten onmiddellijk aan de afnemer te factureren.

6. Indien en zodra de verkochte producten aan het adres van Seafood ter beschikking van de afnemer zijn gesteld (of, indien hij de producten en niet onmiddellijk meeneemt, door de enkele mededeling van Seafood dat het verkochte te zijnen behoeve is afgezonderd), gaat het risico daarvan over op de afnemer.

7. Bij aflevering van de verkochte producten op het adres van de afnemer geschiedt het inladen, vervoeren en uitladen voor risico van vervoerder. Zodra de te leveren producten bij het bedrijf van de afnemer zijn uitgeladen, gaat het risico daarvan over op de afnemer. Verzoekt de afnemer om de producten levering op een andere dan de gebruikelijke wijze te laten plaatsvinden, dan kan Seafood de hieraan verbonden kosten bij de afnemer in rekening brengen.

8. De afnemer is gehouden om de bestelde en geleverde producten af te nemen en overeenkomstig de afgesproken betalingscondities onverwijld te betalen zonder enig beroep op korting of compensatie. Door betaling van het factuurbedrag of het tekenen van een pakbon bevestigt de afnemer de ontvangst van de producten. Indien de afnemer niet aan zijn afnameverplichting of betalingsverplichtingen voldoet, is Seafood gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren.

9. Door Seafood foutief geleverde producten kunnen uitsluitend geretourneerd worden, wanneer deze zijn voorzien van een door Sligro verstrekte retourbon en welke producten dienen te voldoen aan de navolgende voorwaarden:
– voorzien zijn van de originele collo-sticker of – indien niet gestickerd – worden begeleid door een
kopie van het afleveringsdocument, van welke de datum niet ouder is dan 2 dagen
– zich bevinden in de originele, ongeopende verpakking
– na contact en acceptatie van Seaworld
– behoren tot het normale Seafood-assortiment
– in goede staat verkeren en tegen normale prijzen weder verkoopbaar zijn
– worden retour gezonden binnen de door Seafood vermelde termijnen.

In verband met de koelketen-richtlijnen van de overheid kunnen koel- en diepvriesproducten niet worden retour genomen. In alle in dit artikel genoemde situaties waarin retourzending van de producten niet mogelijk is, is tussen de afnemer en Seafood wel een koopovereenkomst tot stand gekomen en is derhalve de afnemer tot betaling verplicht.

10. Indien zich door leveranciers van Seafood geïnitieerde recall-acties voordoen i.v.m. bij de fabricage of verpakking ontstane productgebreken, dient de afnemer met de betreffende producten te handelen conform de door Seafood in die gevallen bekend gemaakte recall-procedure.

11. Er kan voor Seafood geen plicht tot levering ontstaan, indien buiten Seafood om door derden rechtstreeks aan een relatie van Seafood producten worden geleverd waarvan de facturering via Seafood geschiedt.

12. De afnemer is gehouden de in zijn bezit zijnde lege emballage zo spoedig mogelijk aan Seafood te retourneren, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De verplichting van Seafood tot terugname van emballage geldt alleen, indien deze in goede staat verkeert, schoon is en geen afval en restmateriaal bevat en indien – voorzover het rolcontainers en koelboxen betreft – deze door Seafood zijn geleverd.

13. Indien retouremballage slecht of ongesorteerd door de afnemer wordt aangeleverd, is Seafood gerechtigd de meerdere behandelingskosten aan de afnemer in rekening te brengen.

14. Indien Seafood door de afnemer of van overheidswege verplicht wordt om bij aflevering van de producten omverpakking, restmateriaal en dergelijke mee terug te nemen, dan komen de daarmee samenhangende kosten, daaronder eventuele kosten van vernietiging begrepen, voor rekening van de afnemer.

Artikel 5 Klachten en Reclames

1. De afnemer dient bij de in ontvangstneming van de producten te controleren of de levering overeenstemt met de gedane bestelling. Zichtbare schades of gebreken die reeds bij afname in één van de verkoopruimten van Seafood kunnen worden geconstateerd (daaronder tekorten begrepen) dienen door de afnemer direct te worden gemeld. Indien de afnemer verpakkingen of producten opent, verbreekt of beschadigt vóórdat deze zijn betaald, verplicht de afnemer zich de betreffende producten af te nemen en te betalen.

2. Bij aflevering van de producten op het adres van de afnemer, dienen zichtbare schades, gebreken of tekorten door de afnemer op de vrachtbrief of het afleveringsdocument , dan wel op andere directe wijze schriftelijk (per e-mail) aan Seafood kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan volledig bewijs geldt dat de afnemer de producten bij aflevering in ieder geval uiterlijk in deugdelijke en onbeschadigde staat heeft ontvangen.

3. Klachten over niet direct constateerbare tekorten of gebreken betreffende het geleverde dienen, als het om verse, koel- of diepvriesproducten gaat, per omgaande doch uiterlijk binnen 12 uren na aflevering door de afnemer aan Seafood te worden meegedeeld.

4. Ieder vorderingsrecht van de afnemer op Seafood betrekking hebbende op fouten in de levering of gebreken in of aan door Seafood geleverde producten vervalt onherroepelijk, zodra de hiervoor vermelde reclametermijnen zijn verstreken, alsmede ook in die situaties waarin de afnemer Seafood onvoldoende medewerking verleent terzake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten. De producten waarop klachten betrekking hebben moeten ter eventuele bezichtiging voor Seafood beschikbaar blijven in de toestand, waarin de producten zich bevonden op het tijdstip dat de gebreken werden geconstateerd. Het recht om te reclameren vervalt, nadat de afnemer het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, laten bewerken of verwerken, danwel aan derden heeft doorgeleverd, tenzij Seafood daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of dat het duurzame gebruiksmiddelen betreft, waarop een fabrieksgarantie van toepassing is.

5. Indien een klacht gegrond blijkt te zijn en ook voldaan is aan de hiervoor vermelde procedures terzake het doen van mededelingen over klachten, zal Seafood zo spoedig mogelijk, zulks ter beoordeling van Seafood, hetzij het gebrek herstellen danwel een vervangend product leveren danwel, indien de koopsom voor het betreffende product reeds gefactureerd is, het met de klacht overeenkomende bedrag crediteren. De afnemer zal terzake dit soort situaties van Seafood nimmer enige schadevergoeding kunnen vorderen; de aansprakelijkheid van Seafood blijft beperkt tot de waarde van de geleverde producten waarover werd gereclameerd.

6. Klachten en reclames geven de afnemer geen recht om betaling van de daarop betrekking hebbende factuur op te schorten, terwijl compensatie uitdrukkelijk door Seafood wordt uitgesloten. De reclametermijn op de door Seafood verzonden facturen bedraagt ten hoogste 5 dagen na de dag van ontvangst. Indien binnen die termijn niet tegen de factuur is geprotesteerd, wordt deze geacht de onderliggende transactie(s) met Seafood correct weer te geven en door de afnemer te zijn goedgekeurd.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

1. De door Seafood geleverde producten blijven eigendom van Seafood tot het moment van volledige betaling van de verschuldigde koopprijs, inclusief eventuele rente en kosten. De door Seafood aan de afnemer geleverde producten zijn geleverd onder de opschortende voorwaarden van volledige betaling van de koopprijs, rente en kosten door de afnemer. Na volledige betaling gaat de eigendom van de geleverde producten op de afnemer over; hierbij worden betalingen geacht steeds betrekking te hebben op de langst opeisbare factuur.

2. Alle in het bezit van de afnemer zijnde, van Seafood afkomstige producten worden steeds geacht dezelfde te zijn als die, welke op de onbetaalde facturen zijn vermeld, voor zover althans de in het bezit van de afnemer zijnde hoeveelheid producten naar soort en samenstelling de hoeveelheden niet te boven gaan, die op de onbetaalde facturen zijn vermeld.

3. De afnemer heeft niet het recht de niet betaalde producten in pand te geven, daarop bezitloos pandrecht te (doen) vestigen of enig ander zakelijk recht ten behoeve van een derde daarop te (doen) vestigen.

4. Het is de afnemer toegestaan de geleverde, nog niet betaalde producten te vervreemden, zulks uitsluitend in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, tenzij Seafood de afnemer schriftelijk heeft gesommeerd de geleverde producten onmiddellijk aan Seafood ter beschikking te stellen.

5. De afnemer verleent Seafood reeds nu het recht om in voorkomende gevallen al die plaatsen te betreden waar de door Seafood geleverde producten zich bevinden, teneinde Seafood in staat te stellen haar eigendomsrechten uit te oefenen en de onbetaalde producten terug te nemen. Het op deze wijze terughalen van haar zaken laat onverlet het recht van Seafood om van de afnemer vergoeding te eisen voor geleden schade of gemaakte kosten ten gevolge van de aan de afnemer toerekenbare niet-nakoming.

Artikel 7 Facturering en Betaling

1. De facturering van geleverde producten en diensten geschiedt uitsluitend op naam, klantnummer en factuurnummer. De betaling van de eindbedragen van de verkoopfacturen van Seafood dient contant, dan wel door het afgeven van een machtiging tot automatische incasso plaats te vinden of binnen de afgesproken betalingstermijn zonder enige korting of beroep op compensatie.

2. Van voormelde betalingswijze kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover Seafood een afwijkende betalingswijze uitdrukkelijk door middel van schriftelijke wijze aan de afnemer heeft kenbaar gemaakt. In die gevallen dienen alle betalingen te geschieden binnen de daarbij kenbaar gemaakte betalingstermijn, gerekend vanaf de factuurdatum.

3. De aan de afnemer kenbaar gemaakte betalingstermijn is te beschouwen als fatale termijn. Bij betaling per bank, hetzij door overboeking of middels automatische incasso, geldt de dag van credit-valutering van de rekening van Seafood als de dag van betaling. De afnemer is niet gerechtigd op zulke betalingen aan Seafood een korting of compensatie toe te passen.

4. Indien de afnemer niet in overeenstemming met het voorgaande tijdig of volledig heeft betaald, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling of sommatie is vereist en is Seafood gerechtigd aan de afnemer een dagrente in rekening te brengen gelijk aan ten hoogste 5% ‘s jaars boven de euro-basisrente, zoals die op het moment van berekening gehanteerd wordt door de meerderheid van de algemene banken in Nederland, gedeeld door de factor 365, afgerond op 2 decimalen.

5. Alle op de invordering van verschuldigde bedragen vallende kosten, met name de buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden bepaald op tenminste 15% van de verschuldigde bedragen in hoofdsom, met een minimum van € 50,00 en onverminderd het recht van Seafood om verdere redelijke kosten bij de afnemer in rekening te brengen.

6. Iedere betaling door de afnemer strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op invordering vallende kosten, met uitzondering van de gerechtelijke kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de afnemer in mindering op de in hoofdsom openstaande vordering, waarbij als eerste zal worden afgeschreven op de oudst openstaande vordering, zulks ongeacht de omschrijving die de afnemer aan de betaling mocht hebben gegeven.

7. Seafood is gerechtigd tot compensatie van verschuldigde of te vorderen bedragen met die bedragen, welke Seafood van de afnemer te vorderen heeft of aan hem verschuldigd is.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

1. Seafood aanvaardt uitsluitend de wettelijke verplichting tot schadevergoeding indien en voor zover de afnemer bewijst dat de schade veroorzaakt is door grove schuld of ernstige nalatigheid van Seafood. De hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid voor schade wordt uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag van de order, die tot schade heeft geleid.

2. Iedere verdergaande aansprakelijkheid voor Seafood voor schade, waaronder begrepen doch niet beperkt tot aansprakelijkheid voor werknemers en hulppersonen, wordt uitgesloten, uit welken hoofde ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade. Voorts vrijwaart de afnemer Seafood tegen alle aanspraken van derden terzake van door deze derde(n) eventueel te lijden of geleden schade, zulks met inachtneming van al hetgeen in dit artikel is bepaald.

3. Voor de eventuele gevolgen van het niet op voorraad hebben van producten aanvaardt Seafood geen aansprakelijkheid.

4. De afnemer dient tijdens het (intern) vervoer en de opslag van door Seafood geleverde producten te handelen volgens de daarvoor geldende wet- en regelgeving, waaronder de HACCP-normen en de bewaarvoorschriften, bij gebreke waarvan geen enkele aansprakelijkheid kan worden aanvaard voor (schade ten gevolge van) gebreken aan de producten.

5. Indien Seafood naar haar oordeel genoodzaakt is maatregelen te treffen c.q. medewerking te verlenen aan door producenten geïnitieerde recall-acties ter voorkoming van (verdere) schade ten gevolge van aanspraken van consumenten op grond van een gebrek aan geleverde producten, verplicht de afnemer zich aan zulke maatregelen medewerking te verlenen en zich, indien dit nodig of wenselijk zou blijken, te zullen voegen in de aansprakelijkheidsstelling van de producent door Seafood.

6. Voor zover de door Seafood geleverde producten voorzien zijn van een uiterste houdbaarheidsdatum (t.h.t.-code) geldt, dat Seafood bij consumering dan wel gebruik van deze producten na de uiterste houdbaarheidsdatum geen enkele aansprakelijkheid meer aanvaardt. De afnemer dient ervoor in te staan dat producten waarop een uiterste houdbaarheidsdatum staat vermeld, na het verstrijken van die data niet meer worden verwerkt of verkocht. De afnemer vrijwaart Seafood uitdrukkelijk terzake van aanspraken van derden uit hoofde van schade die het gevolg is van het consumeren c.q. het gebruik van door Seafood geleverde producten, indien deze door de afnemer na de uiterste houdbaarheidsdatum zijn be- of verwerkt, ge- of verbruikt, dan wel verkocht.

Artikel 9 Overmacht

1. Onder overmacht dient te worden verstaan elke omstandigheid buiten de macht van Seafood welke van dien aard is, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Seafood kan worden gevergd (zgn. niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: mobilisatie, oorlog en dreiging van oorlog, oproer, staking, terreurdaden, demonstraties, gebrek aan personeel, bedrijfs- en vervoerstoringen van welke aard ook, wanprestatie door
(toe)leveranciers, epidemieën, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale of regionale (overheids-)instanties, brand, explosie, vorst, sneeuwoverlast, overstroming, stormschade en andere natuurrampen.

2. Indien Seafood door overmacht de overeenkomst niet tijdig kan nakomen, heeft Seafood het recht de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren, dan wel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks ter keuze van Seafood. Seafood is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel ter beoordeling van Seafood, om de overeenkomst na een redelijke termijn te ontbinden zonder enige schadevergoedingsplicht, dan wel te vorderen dat de overeenkomst wordt aangepast aan de omstandigheden.

Artikel 10 Wanprestatie en ontbinding

1. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek, heeft Seafood ingeval van wanprestatie van de afnemer ook het recht de gesloten overeenkomst op te schorten of deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks ter keuze van Seafood. Seafood is in dat geval gerechtigd tot een vergoeding van alle door Seafood geleden schade.

2. De in lid 1 van dit artikel vermelde rechten heeft Seafood eveneens, indien de afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, indien de afnemer surséance van betaling of een gerechtelijke schuldsaneringsregeling heeft aangevraagd, zijn onroerende zaken in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen. In al deze gevallen zullen alle vorderingen die Seafood op de afnemer heeft terstond opeisbaar zijn.

Artikel 11 Conversiebepaling

1. Indien een bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk door de rechter als onredelijk bezwarend wordt gekwalificeerd, wordt deze geacht te zijn geconverteerd in een bepaling die, voor zover mogelijk met behoud van inhoud en strekking daarvan, niet als onredelijk bezwarend wordt aangemerkt.

2. In geval een bepaling van deze voorwaarden door de rechter als onredelijk bezwarend wordt gekwalificeerd en lid 1 van dit artikel niet van toepassing kan zijn, laat dit onverlet de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

Artikel 12 Overdracht en verval van rechten

1. Seafood is bevoegd haar rechten uit overeenkomsten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

2. Iedere vordering tegen Seafood vervalt, indien Seafood niet binnen 12 maanden na het ontvangen van de op die vordering betrekking hebbende claim in rechte is betrokken.

Artikel 13 Toepasselijk recht, geschillen en bevoegde rechter

1. Op de tussen Seafood en de afnemer gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. Indien tussen Seafood en de afnemer een geschil ontstaat over de totstandkoming, de uitleg, de uitvoering of het niet, niet juist of niet tijdig uitvoeren van een tussen partijen gesloten overeenkomst of andere rechtsverhouding, of indien één der partijen meent dat van een zodanig geschil sprake is, zijn partijen verplicht te trachten door onderhandeling tot overeenstemming te komen, alvorens het geschil aan de burgerlijke rechter voor te leggen.

3. De rechter  is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen uit met Seafood gesloten overeenkomsten, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Seafood het recht een geschil ter beslissing voor te leggen aan de bevoegde rechter in de woonplaats van de afnemer.

Artikel 14 Vindplaats Algemene Voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld per 12-06-2019. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstand komen van de overeenkomst met Seafood. Deze voorwaarden zijn vindbaar op onze website, en opvraagbaar zowel schriftelijk als per e-mail